Najväčšia betonárka na Orave
transbet@transbet.sk objednávka betónov tel.číslo: 0904 401 000, 0904 402 000, 0904 605 000
header image

Výroba nového mikroplniva

EU
Konkurencieschopnosť
Národný strategický referenčný rámec
Národný znak
 

Investícia do vašej budúcnosti

Názov a sídlo prijímateľa: TRANSBET, s.r.o. , Široká 386, 027 41 Oravský Podzámok
Názov projektu: Výroba nového mikroplniva do vysokohodnotného betónu na báze kremičitého úletu vo forme suspenzie
Kód ITMS: 25110320070
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z: ERDF
Prioritná os: 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Miesto realizácie projektu: Široká 386, 027 41 Oravský Podzámok
Žilinský kraj , stredné Slovensko
Čas realizácie projektu: 12.01.2015 – 30.06.2015
Koniec realizácie aktivít projektu: 30.06.2015
Celkové oprávnené náklady na projekt: 359 912,50 €
Celkový NFP za projekt: 251 938,75 €
Intenzita pomoci za projekt v percentách: 70 %
Ciele projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie spoločnosti TRANSBET, s.r.o. na trhu prostredníctvom aplikácie novej suspenzie pri výrobe betónových zmesí.
Zefektívnenie výrobného procesu a zlepšenie kvality produkcie aplikáciou nového výrobného postupu za použitia novej prímesi.
Ochrana životného prostredia druhotným využitím materiálu vo výrobnom procese.
Stručný opis projektu: Predmetom realizácie výskumno – vývojového projektu bolo prostredníctvom externého dodávateľa získať novú suspenziu na báze kremičitého úletu, ktorú bude možné použiť ako prímes v procese spracovania betónových zmesí.
Cieľom overenia bolo prešetrenie vplyvu suspenzie kremičitého úletu na základné fyzikálno – mechanické vlastnosti a kompatibilitu zložiek vysokohodnotného, prípadne vysoko pevného betónu.
Metodika skúšok kompatibility cementu s plastifikátorom bola rozdelená do dvoch základných etáp:
A.) Skúšky vykonané na maltách pripravených z cementu, prímesí a normového kremičitého piesku , kde boli sledované najmä závislosť pohyblivosti zmesí, obsah vzduchu a mechanické vlastnosti na druhu a dávke prímesi s konkrétnym druhom cementu pri rovnakom alebo rôznom množstve zámesovej vody.
B.) Skúšky vykonané na betónoch pripravených z cementu, prímesu a prírodného kameniva, kde bude sledovaná najmä závislosť konzistencie betónu, obsah vzduchu v čerstvej zmesi, mechanické a fyzikálne vlastnosti na druhu a dávke prímesi s konkrétnym druhom cementu pri rovnakom alebo rôznom množstve zámesovej vody.
   

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu:

 

Zmluvy s dodávateľom

Zmluva-o-dielo-1
Zmluva-o-dielo-7
Zmluva-o-dielo-8
Zmluva-o-dielo-9
Dodatok-1
Dodatok-2
Dodatok-3
Priloha
Priloha-2
Rozpocet-ceny
Podrobna-specifikacia