Najväčšia betonárka na Orave
transbet@transbet.sk objednávka betónov tel.číslo: 0904 401 000, 0904 402 000, 0904 605 000
header image

Veľkokapacitná betonárka s recyklačným zariadením

EU
Konkurencieschopnosť
Národný strategický referenčný rámec
Národný znak
 

Stručný popis projektu

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

a) Východisková situácia

Spoločnosť TRANSBET, s.r.o vznikla v roku 1991, v roku 1994 sa pretransformovala na TRANSBET s.r.o. Sídlo spoločnosti je v Oravskom Podzámku a celkovo má 14 zamestnancov. V súčasnosti sa venuje čerpaniu, výrobe a transportu betónových zmesí podľa požiadaviek zákazníkov najmä na území Hornej a Dolnej Oravy, t.j. dodáva betón do vzdialenosti 60 km na rozlohe 1660 km2. Pracovný režim – jednosmenná prevádzka. TRANSBET s.r.o prevádzkuje betonáreň TMC 750 s miešacím výkonom 0,5m3, ktorý už spoločnosti nepostacuje z dôvodu neustále rastúceho dopytu po výrobe betónu a dopyte po väcších objemoch produkcie. Súčasná betonáreň zároveň nedisponuje recyklacným zariadením, ktorý by recykloval zbytkový betón, ktorý vzniká pri jeho použití. Absenciou recyklačného zariadenia spolocnosť TRANSBET mesačne stráca viac ako 24 ton materiálu, ktorý by sa dal opätovne použit vo výrobnom procese. Spoločnosti zároveň vznikajú ďalšie náklady s vývozom odpadu na skládku komunálneho odpadu. Projekt je zameraný na nákup technológie, na výrobu a recykláciu betónových zmesí, ktorá by zvýšila kapacitu betonárne a spoločnosť by sa stala konkurencieschopnou betonárnam v ŽSK a BSK.

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Projekt počíta s nákupom a inštaláciou modernej výrobnej linky (betonárne) na výrobu betónových zmesí s technickým výkonom 2 m3 na zámes. Súčasťou linky bude aj recyklačné zariadenie, ktoré je urcené k likvidácií a dalšiemu využitiu zbytkov betónovej zmesi. Linka bude spĺňať všetky požiadavky odberatelov na kvalitu a kvantitu vyrobenej produkcie. Inštalovaná technológia prinesie pre región 2 nové prac. miesta, dalšie 3 v nasledujúcich 5 rokoch. Zavedením inovatívnej tech. si TRANSBET s.r.o posilní postavenie na trhu a získa konkurencné postavenie v regióne Hornej a Dolnej Oravy. Prínosom bude pokrytie dopytu aj na území Liptova. Zvýšením výrobnej kapacity sa zvýši aj dopyt po vstupných surovinách, cím sa priamo podporia aj naši dodávatelia pôsobiaci na SR.Zároven sa posilnia exportné aktivity, nakolko cast produkcie bude odberaná zákazníkmi z prihranicných oblastí ako aj zahranicnými. Spolocnost chce zároven konkurovat najbližšej polskej betonárne Žanex - Nowy Targ, ktorá je vzdialená 10km od hraníc. V budúcnosti má spolocnost záujem investovat do výstavby kotolne, ktorá bude vykurovat zásobníky kameniva, vodu a plastifikacné prísady, cím sa spojazdní betonáren aj v zimnom období.

c) Spôsob realizácie projektu

Hlavou aktivitou projektu je „Nákup a inštalácia technológie na výrobu betónu“ (02–07/2010). Výrobná linka bude disponovat všetkými potrebnými zariadeniami na výrobu a recykláciu betónových zmesí, podla špecifikovaných požiadaviek žiadatela. Dodávatel výrobnej linky, TRANSUNIT s.r.o, bol vybraný na základe vykonanej obchodnej verejne sútaže. Betonáren bude umiestnená na pozemku spolocnosti, v južnej casti obce Oravský Podzámok - Široká. Kedže všetky stavebné práce (SO) a prevádzkové súbory (PS) sú na seba velmi previazané, uskutocnia sa v rámci danej aktivity. Linka pozostáva z nasledovných SO a PS:

• SO 401 Stav. úpravy pre betónaren
• SO 402 Stav. úpravy pre recykling
• SO 403 Rozvod vody
• PS 41 Zariadenie na výrobu bet. zmesí
• PS 42 Zariadenie na recykláciu bet. zmesí
• PS 43 Napájacie rozvody NN

Všetky SO zabezpecí žiadatel vo vlastnej réžií. V rozpocte sa uvádzajú ako neoprávnený výdavok. Dodávku a montáž PS zabezpecí TRANSUNIT s.r.o. Po inštalácií PS bude nasledovat zaškolenie novoprijatých pracovníkov (07– 08/2010) a skúšobná prevádzka (08 – 09/2010). Ukoncením projektu bude spustenie výroby (10/2010). Koordináciu, financné riadenie a technický dozor zabezpecí žiadatel.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

D1) Nutnost predkladaného projektu vyplýva predovšetkým z potreby inovatívnosti a zvýšenia výrobnej kapacity, ktorá je daná dopytom po výrobe betónu zo strany zákazníka. Po realizácii projektu má TRANSBET s.r.o všetky predpoklady na zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia spolocnosti, najmä na území Hornej a Dolnej Oravy ako aj na území Liptova. Predkladaný projekt je v súlade s nasledujúcimi reg. a národnými dokumentmi:

• PHSR obce Oravský Podzámok,
• PHSR ŽSK,
• Rámcová stratégia Žilinského regiónu pre oblast inovacného rozvoja,
• Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roka 2010,
• NS TUR SR,

D2) Spolocnost TRANSBET pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991, od r. 1994 ako s.r.o. so sídlom v Oravskom Podzámku. Spolocníkmi sú Ondrej Havko 25%, Dalibor Havko 25% a ZRUB ORAVA, s.r.o 50%. Spolocnost má 14 zamestnancov a venuje sa cerpaniu, výrobe a transportu bet. zmesí podla požiadaviek zákazníkov v zmysle platných noriem a v rámci súcasnej kapacity betonárne. Produktovým portfóliom je betón s max. časom prepravy 60 minút.

Zrealizované projekty:

• Skládka kameniva (2007); 165 tis.€
• Nadstavba admin. budovy (2008); 123 tis.€
• Dielna, Garáž (2009) 97 tis.€.

e) Udržatelnost výsledkov projektu

Realizáciou projektu TRANSBET, s.r.o vybuduje modernú výr. linku súcastou ktorej bude recyklacné zariadenie. Spolocnost tak ušetrí 288 ton materiálu rocne, ktorý môže spätne využit vo výrobe, co bude mat priaznivý dopad na živ. prostredie. Ukoncením projektu budú aktivity spolocnosti smerovat k naplnaniu cielov - zvyšovanie produkcie, zlepšovanie kvality, uspokojenie zvýšeného dopytu, zvyšovanie poctu zamestnancov, atd. Jedine tak bude TRANSBET, s.r.o

schopný uspokojit zvýšené nároky zákazníkov na kvalitu a kvantitu. Dalším faktorom, ktorý ovplyvnuje výšku dopytu je výstavba cestnej infraštruktúry, výstavba ciest R3.Štruktúra zamestnancov, najmä skúsené vedenie, bude zabezpecovat odbornú realizáciu projektu. Ak sa projekt zrealizuje, TRANSBET, s.r.o bude schopný prežit aj v stále neutíchajúcej konkurencii, aj vplyvom susedného Polska. Podla vydanej metodiky, fin. udržatelnost projektu bola hodnotená na základe výpoctu miery výnosovosti, ktorá musí mat kladnú hodnotu aby bol projekt trvalo udržatelný. Projekt dosahuje mieru výnosovosti 244,05% a dá sa konštatovat, že je trvalo udržatelný. Ukazovatele fin. výkonnosti (CSH, VMV a Doba návratnosti) dosahujú tiež priaznivé hodnoty.

Výška poskytnutého príspevku je 495 000,- Eur
Odkaz na webové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu.